Mitsui's Blog

喜歡旅遊、喜歡拍照、喜歡發牢騷,什麼話題也會有的一個部落格。

2015年11月2日 星期一

151009 再整寒天

因為透明寒天啫哩粉返咗貨, 所以再整一次,
果然, 用返透明係靚好多~~